L'Estat porta al Tribunal Constitucional la incorporació de personal en la Llei de l'Agència Tributària Catalana

El govern espanyol creu que es vulnera el dret de tots els ciutadans de l'estat a accedir-hi
L'Estat porta al Tribunal Constitucional la incorporació de personal en la Llei de l'Agència Tributària Catalana
Madrid

L'Estat porta al Tribunal Constitucional la incorporació de personal en la Llei de l'Agència Tributària Catalana

El govern espanyol creu que es vulnera el dret de tots els ciutadans de l'estat a accedir-hi
Redacció Actualitzat
Seu de l'Agència Tributària de Catalunya

Seu de l'Agència Tributària de Catalunya

El consell de ministres ha acordat aquest divendres interposar un recurs d'inconstitucionalitat contra l'article 4 de la Llei 9/2015 de l'Agència Tributària de Catalunya per a l'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva de l'agència.

Segons el govern espanyol, la llei "vulnera el dret fonamental" de tots els ciutadans espanyols a "accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics", i a fer-ho d'acord "als principis de mèrit i capacitat".

També argumenta que la llei vulnera l'Estatut Bàsic del Treballador Públic, que assenyala que els sistemes de selecció de funcionaris de carrera seran amb caràcter general els d'oposició i concurs-oposició.

L'article 4 de la llei estableix la creació de dues disposicions addicionals de la norma que són les que fan possible la integració voluntària, amb el reconeixement de drets que implica, de funcionaris de l'Estat i altres administracions als cossos superiors d'Inspectors Tributaris i de Tècnics de Gestió Tributària de la Generalitat de Catalunya.

Segons el govern espanyol, el dret a accedir a aquests cossos s'aplica a dos tipus de funcionaris: els que tenen assignades funcions substancialment coincidents amb les pròpies del cos i tinguin a més com a destinació definitiva l'àmbit territorial de Catalunya, i els que tinguin assignades funcions coincidents amb el cos que pertanyin a cossos d'altres administracions públiques que en el moment de la convocatòria prestin serveis a l'administració de la Generalitat.

El problema, segons La Moncloa, radica en el fet de requerir al primer grup que la seva destinació definitiva sigui Catalunya perquè d'aquesta manera "s'exclou el dret d'accedir en condicions d'igualtat a d'altres interessats de la resta de l'Estat". També que es permeti a funcionaris que no presten servei a l'administració de la Generalitat accedir per integració a la funció pública d'aquesta, cosa que "d'altra banda constitueix una manera d'accedir ex novo a la funció pública".

Segons el govern espanyol, d'aquesta manera "es vulnera el dret fonamental de l'article 23 pel què els ciutadans de tot l'estat tenen dret a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics amb els requisits que assenyalin les lleis". A més, l'article 103 estableix l'accés a la funció pública "d'acord als principis de mèrit i capacitat".

Per últim, segons el govern espanyol, es vulnera l'Estatut Bàsic del Treballador Públic, que assenyala que els sistemes de selecció de funcionaris de carrera seran amb caràcter general els d'oposició i concurs-oposició i només amb virtut de la llei, i amb caràcter excepcional, el sistema de concurs.