L'Aran aprova la regulació de les bordes i cabanes en sòl no urbanitzable per adaptar-les al Pla Director Urbanístic

L'Aran aprova la regulació de les bordes i cabanes en sòl no urbanitzable per adaptar-les al Pla Director Urbanístic

L'Aran aprova la regulació de les bordes i cabanes en sòl no urbanitzable per adaptar-les al Pla Director Urbanístic

Actualitzat
Imatge de la sessió plenària celebrada al Conselh Generau d'Aran el 26 de maig del 2017. (horitzontal)

Imatge de la sessió plenària celebrada al Conselh Generau d'Aran el 26 de maig del 2017. (horitzontal)

ACN Vielha.-El Ple del Conselh Generau d'Aran, en sessió extraordinària urgent, ha aprovat inicialment per unanimitat les modificacions de les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic aplicables als municipis d'Arres, Bausen, Bossòst, Es Bòrdes, Canejan, les, Vielha e Mijaran, Vilamòs, i Naut Aran pel que fa a la regulació de la preservació i recuperació de les bordes i cabanes en sòl no urbanitzable per a adaptar-les a les determinacions del vigent Pla Director Urbanístic de la Val d'Aran. Un dels aspectes que quedarà resolt amb l'aprovació definitiva serà que, totes les intervencions en les bordes o cabanes de manteniment o conservació per a ús lúdic familiar o ramader, poden ser autoritzades pels ajuntaments. Les reconstruccions a partir de restes d'edificacions preexistents, clarament definides les seves dimensions, poden ser reconstruïdes prèvia aprovació del projecte per part de la Comissió d'Urbanisme d'Aran.

En el cas, de Naut Aran, la preexistència es refereix a les construccions existents abans de l'any 1968, i a la resta de la Val d'Aran abans de l'any 1982.Després d'un procés participatiu coordinat des dels serveis tècnics del Conselh Generau d'Aran en què han participat durant 2 anys tots els ajuntaments aranesos a través dels seus serveis tècnics, i en alguna ocasió amb presència dels alcaldes, s'ha arribat a un consens per executar el que determina el Pla Director Urbanístic de la Val d'Aran referent a les edificacions preexistents en terrenys rústics.El Pla Director Urbanístic de la Val d'Aran, que va ser motiu de revisió, es va aprovar definitivament el 20 de gener de 2015 i condiciona els plans d'ordenació urbanística municipal, les normes de planejament urbanística, els plans derivats, així com les seves modificacions de planejament urbanístic vigent que s'hauran d'adaptar a les determinacions del Pla Director.A partir de la present aprovació inicial, s'obre un termini de 45 dies d'informació pública, perquè, tan particulars com a administracions públiques, puguin presentar al·legacions.Les noves reunions previstes amb els ajuntaments se centraran a avançar la possibilitat que, al voltant del mes d'octubre es pugui aprovar definitivament a la Comissió d'Urbanisme de la Val d'Aran aquestes modificacions.El caràcter urgent del Ple del Conselh ha estat perquè la informació pública i participativa de 45 dies hàbils sigui abans del mes d'agost que és considerat inhàbil a aquests efectes, i sobretot per executar a la voluntat dels ajuntaments de la Val d'Aran que aquest tràmit pugui estar resolt dins de l'any 2017.A partir de l'aprovació definitiva d'aquesta modificació els ajuntaments aranesos hauran d'elaborar el catàleg de bordes i cabanes dels seus municipis perquè puguin ser aprovats posteriorment per la Comissió d'Urbanisme d'Aran.