GVC Gaesco informa

GVC Gaesco informa

GVC Gaesco informa

Actualitzat
En els últims dies la calma ha tornat als mercats de deute. Després dels forts moviments adversos en els mercats de deute públic dels països del sud d'Europa, el deute d'aquests governs ha experimentat una certa millora pel que fa als bons de l'estat alemany. El bo del tresor espanyol a deu anys ha reduït el seu spread vers l'alemany en 50 pb. respecte a la setmana anterior, que va aconseguir el seu màxim per sobre dels 300 pb.. Aquests dies ha estat cotitzant al voltant del 5,30%, que és un 2,4% més de prima de rendibilitat sobre el bo alemany equivalent.
En aquest context, l'evolució a curt termini de les borses i els principals mercats de divises estan supeditats als moviments i especulacions que recaiguin sobre els mercats de deute públic europea. Tenen aquests moviments adversos del deute públic dels països de sud d'Europa una raó de pes? Per respondre a aquesta qüestió analitzem el quadre següent:

PAÍS D. PÚBLICA / PIB D. PRIVADA / PIB TOT. D. / PIB

Irlanda                  65%                    210%             275%
Portugal                 80%                   198%              278%
Espanya                60%                    201%              261%
Itàlia                    118%                   107%              225%
França                    79%                   129%              199%
Alemanya               80%                   160%              240%
USA                       87%                   177%              264%
Japó                     219%                   113%               332%

Analitzant aquestes dades, no es pot concloure que hi hagi un problema específic d'excés d'endeutament exclusivament als països del sud d'Europa. El problema del deute està bastant generalitzat en els països occidentals però, i sent això d'aquesta manera, com s'explica que l'advers comportament dels mercats estigui tan focalitzat en aquests països? La resposta a aquesta pregunta és més complexa i per això cal analitzar cada país, amb el seu nivell de deute / dèficit públic i privat, en el context de la seva estructura econòmica i productiva, de la solvència i mida del seu sistema bancari i d'altres variables macroeconòmiques que són fonamentals per mesurar la solvència, com ara els comptes de les balances comercials i de pagaments amb l'exterior.
Per tant, si fem aquest exercici d'anàlisi exhaustiu dels nivells de deute i la seva capacitat de pagament en funció de les variables anteriors, començarem a entendre el comportament dels mercats i deixarem d'una banda les teories de les conspiracions.
Per segona setmana consecutiva, una tranquil·litat més alta dels inversors s'ha vist reflectida en l'indicador de volatilitat VIX (conegut entre la comunitat financera com a indicador del temor), el qual continua el seu procés de normalització cap a nivells més d'acord amb l'escenari econòmic actual. Per finalitzar, l'Ibex-35 també torna a signar una setmana en positiu, encara que amb avenços més tímids, donant la benvinguda a Amadeus en lloc de Banesto.

José Antonio Cortés
Director General de GVC Gaesco Pensiones, SGFP