RELACIONAT
Instal·lació d'un sistema per mitigar les radiacions de radó