RELACIONAT
La menopausa té diversos símptomes segons el cas