RELACIONAT
Hi ha personal que fa el seguiment telefònic dels casos (CCMA)