Els membres d'una mesa electoral, aquest diumenge a les eleccions municipals

Comencen els sortejos de les meses del 23J: quan sabràs si et toca i què passa si ets fora

Els sortejos es fan als ajuntaments i el resultat s'ha de comunicar en un termini de tres dies després de la celebració

RedaccióActualitzat

Els sortejos de les meses electorals per a les eleccions generals el pròxim 23 de juliol ja han començat. Segons els terminis que fixa la llei electoral, s'han de fer entre els dies 24 i 28 de juny. Tot i això, la JEC va acordar permetre als ajuntaments avançar-los al 22 de juny, sempre que estiguessin preparats els censos electorals corresponents.

La convocatòria per sorpresa i enmig de l'estiu, a banda de disparar les sol·licituds de vot per correu, pot plantejar un dubte a la ciutadania: què passa si em toca ser en una mesa electoral i soc fora de vacances? I si tinc bitllets d'avió reservats?

Doncs bé, preveient que això podria ser un problema, la JEC ha afegit una nova causa que pot servir per estalviar-se aquesta obligació: tenir un viatge o un allotjament de vacances contractades abans del 29 de maig, quan es van convocar les eleccions del 23J. A més, ser a la mesa ha de suposar un "perjudici econòmic" o un "trastorn greu".

Caldrà acreditar-ho a les juntes electorals de zona que, arribat el cas, valoraran si accepten o l'excusa.
 

Quines causes personals s'accepten de forma automàtica?

La llei estableix sis motius personals que són vàlids per ells mateixos per estalviar-se ser en una mesa electoral. Són:

 • Ser major de 65 anys i menor de 70 --els més grans ja no entren al sorteig.
   
 • Tenir una discapacitat.
   
 • Ser pensionista d'incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa.
   
 • Estar en situació d'incapacitat temporal per treballar --acreditada amb una baixa mèdica.
   
 • També n'estan exemptes les dones embarassades de més de sis mesos de gestació o amb el permís de maternitat.
   
 • Persones que són a la presó o en un hospital psiquiàtric.
   

Quins motius personals valorarà la junta electoral?

Hi ha altres motius personals que, segons la llei, correspon valorar a les juntes electorals. Són aquests, que en tots els casos s'hauran d'acreditar convenientment:

 • Lesió, malaltia o malaltia física o psíquica que, encara que no impliqui una declaració d'incapacitat laboral, impedeixi exercir les funcions de membre d'una mesa electoral, o converteixi en particularment difícil o penós l'exercici d'aquestes funcions.
   
 • Ser pensionista d'incapacitat permanent total per a una determinada professió, sempre que els factors determinants de la incapacitat també impedeixin el desenvolupament de les funcions de membre de la mesa electoral.
   
 • Situació de risc durant l'embaràs durant els primers sis mesos, sempre que els factors de risc impedeixin el desenvolupament de les funcions de membre de la mesa electoral.
   
 • Previsió d'intervenció quirúrgica o de proves clíniques rellevants el dia de la votació, els dies immediatament anteriors, o l'endemà, sempre que siguin inajornables, bé per les conseqüències que pugui comportar per a la salut de l'interessat o pels perjudicis que pogués ocasionar a l'organització dels serveis sanitaris. 
   
 • Pertinença a confessions o comunitats religioses en què l'ideari o el règim de clausura siguin contraris o incompatibles amb la participació en una mesa electoral.
   
 • Canvi de la residència habitual a una altra comunitat autònoma quan, a més d'aquesta circumstància, es justifiqui la dificultat de poder formar part d'una mesa electoral.


Quines causes familiars s'accepten per si soles?

També hi ha tres supòsits de caràcter familiar que s'accepten sense discussió:

 • Ser mare, durant la lactància, fins que el nadó compleixi nou mesos.
   
 • La cura directa i contínua, per raons de guarda legal, de menors de vuit anys o de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.
   
 • La cura directa i continuada d'un familiar de fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que per raons d'edat, accident o malaltia, no es pugui valer per si mateix


I quines causes familiars valorarà la junta electoral?

També hi ha algunes excuses que es poden al·legar i que valorarà en cada cas la junta electoral. Són aquestes:

 • La concurrència el dia de l'elecció d'esdeveniments familiars d'especial rellevància, que resultin inajornables o en què l'ajornament provoqui perjudicis econòmics importants, sempre que l'interessat sigui el protagonista o hi guardi una relació de parentiu fins al segon grau de consanguinitat.
   
 • La condició de mare o pare de menors de 14 anys, quan s'acrediti que l'altre progenitor no es pot ocupar del menor durant la jornada electoral, i l'interessat no té ascendents o altres fills grans que ho puguin fer.
Moment del recompte a Igualada, aquest diumenge (CCMA)

Quines causes professionals es poden al·legar?

En la carpeta de motius professionals, la llei contempla quatre causes que poden estalviar-te ser president, vocal o suplent d'una mesa electoral. Són aquestes:

 • El dia de les eleccions has de prestar els teus serveis a les juntes electorals, als jutjats i a les administracions públiques que tinguin encomanades funcions electorals.
   
 • El mateix dia has de prestar serveis essencials de la comunitat d'importància vital, com ara els de caràcter mèdic, sanitari, de protecció civil, bombers, etcètera. 
   
 • Ets director de mitjans de comunicació d'informació general o cap dels serveis informatius que hagin de cobrir la jornada electoral.
   
 • Com a professional, has de participar en esdeveniments públics a celebrar el dia de la votació, sempre que aquests estiguessin previstos amb anterioritat a la convocatòria electoral, i quan l'interessat no pugui ser substituït. 
   

Què passa si no em presento a la mesa?

Si et toca ser en una mesa electoral el 23J i no t'hi presentes, t'exposes a una pena de presó d'entre tres mesos i un any o a una multa de 6 a 24 mesos. Així ho estableix l'article 143 de la LOREG. 

Un exemple el trobem en les últimes eleccions generals, el novembre del 2019. El judici es va fer la tardor passada. Es tracta d'una persona que havia estat designada com a suplent d'una mesa electoral i no s'hi va presentar. Doncs bé, la Fiscalia demanava 6.000 euros de multa com a sanció. I afegia que, en cas de no pagar-los, hauria d'entrar a la presó.
 

Quan sabré si em toca ser a una mesa?

El resultat del sorteig de les meses electorals es comunicaran en un termini de tres dies després de la celebració, tal com estableix la Junta Electoral Central.

En el cas de Barcelona, per exemple, el sorteig s'ha fet el dissabte dia 24 de juny al matí i, per tant, les persones elegides ho sabran la setmana que ve.

Es poden presentar les al·legacions durant els 7 dies posteriors a rebre la notificació. S'ha de presentar la causa documentada i justificada i es pot fer de forma presencial o de forma telemàtica, en la pàgina web habilitada. Les juntes de zona tenen 5 dies per resoldre.

En cada mesa electoral, es designen un president i dos vocals. Per a cada lloc, es trien, a més, dos suplents.
 

 

ARXIVAT A:
Eleccions Generals 2023 - 23J
Anar al contingut