De Ciutat Vella a Sarrià, les desigualtats educatives de Barcelona

Un 26,7% d'alumnes estan escolaritzats a l'escola bressol a Ciutat Vella, mentre que el 58% ho estan a Sarrià i les Corts, segons el primer informe d'Oportunitats Educatives en la Infància i l'Adolescència de Barcelona
De Ciutat Vella a Sarrià, les desigualtats educatives de Barcelona
Barcelona

De Ciutat Vella a Sarrià, les desigualtats educatives de Barcelona

Un 26,7% d'alumnes estan escolaritzats a l'escola bressol a Ciutat Vella, mentre que el 58% ho estan a Sarrià i les Corts, segons el primer informe d'Oportunitats Educatives en la Infància i l'Adolescència de Barcelona
Redacció Actualitzat
CENTRES D'ALTA COMPLEXITAT

CENTRES D'ALTA COMPLEXITAT

El primer informe d'Oportunitats Educatives en la infància i l'adolescència, de l'Ajuntament de Barcelona, constata que s'han millorat els resultats educatius a nivell general -proves d'avaluació, taxa d'abandonament escolar o titulacions postobligatòries - a la ciutat però que es mantenen les diferències entre els deu districtes.

L'alumnat socialment desafavorit es concentra en determinades escoles i instituts. L'estudi constata forts desequilibris entre districtes en els centres públics d'alta complexitat: a Ciutat Vella: 81,8% dels centres públics de primària són d'alta complexitat i els de secundària ho són tots mentre a Nou Barris, el 47,8 de Primària ho són i la meitat a secundària. Per contra, a l'Eixample, Gràcia, les Corts i Sarrià Sant-Gervasi no hi ha ni una escola ni un institut de màxima complexitat.

Creix l'escolarització abans dels 3 anys

L'escolarització en el primer cicle d'Educació Infantil ha crescut en els darrers anys passant del 32,9% de nens escolaritzats de 0-2 anys el 2006 al 42,5% el 2016, una mitjana més alta que la catalana i l'espanyola i que s'ha assumit sobretot a la xarxa de centres públics, que ha passat del 8,9% al 20% en aquests anys.

Tot i això hi ha grans diferències entre districtes també es mantenen: taxa més baixa és Ciutat Vella (26,7%) mentre que les més altes són a Sarrià i Les Corts, amb una taxa d'escolarització del 58%.

Les principals raons que al·leguen les famílies per no escolaritzar els fills en aquesta etapa, el preu i les bonificacions, malgrat s'han incrementat. Davant d'això, l'informe apunta que cal ampliar places d'escoles bressol i espais familiars municipals, revisar sistema preus públics, avançar cap a un model de primera infància més integral o valorar iniciatives d'educació comunitàries.

Del 60% d'alumnes de 3 a 12 anys en centres públics a Sant Martí al 13,5% a Sarrià

En el darrer curs, les sol·licituds de matriculació a Primària han tendit a la igualtat entre pública i concertada. De fet, en el curs actual gairebé s'han igualat: 6.313 sol·licituds a escoles concertades i 6.201 a les públiques. Amb tot, es constaten altre cop notables diferències entre districtes: el 60% dels alumnes de 3 a 12 anys estan escolaritzats en centres públics a Sant Martí, mentre que a Sarrià-Sant Gervasi, el percentatge és del 13,5%.

En general, les escoles públiques escolaritzen el 45% dels alumnes d'educació infantil de segon cicle, el 42% d'educació primària i el 36% d'educació secundària obligatòria.

El 22% dels alumnes a Ciutat vella no supera la prova de 6è, el 5,4 a les Corts

Els alumnes de Barcelona obtenen bons resultats a les proves de sisè de Primària amb mitjana superior a la de Catalunya, però es constaten fortes diferències en els resultats educatius entre districtes: a Ciutat Vella, el 22% dels alumnes no superen la prova, mentre que a les Corts aquest percentatge baixa fins al 5,4%.

En el cas de quart ESO, la diferència és encara més gran: des del 35,5% que no supera la prova a Ciutat Vella, fins al 4,5% a les Corts.

Les diferències també es constaten en les activitats de fora de l'horari escolar. A les zones on es concentren més els centres educatius d'alta complexitat són també els que hi ha més suport escolar.

Per evitar aquestes desigualtats, l'informe considera que calen actuacions orientades a evitar-ho, com l'increment d'inversió per reduir ràtios, incrementar el suport escolar o reforçar l'equip docent.

Augmenten els alumnes de cicles formatius

Finalment, l'estudi constata que en els darrers anys han crescut els alumnes de cicles formatius. En els de grau mitjà s'ha passat de 9.000 a 12.000 alumnes, tot i que també tenen la taxa d'abandonament més alta: 37%. En el de grau superior, s'ha passat dels 13.700 a 22.100, amb una taxa d'abandonament del 13%.