Competència sanciona nou col·legis d'advocats per fer una recomanació col·lectiva sobre preus dels honoraris

Competència sanciona nou col·legis d'advocats per fer una recomanació col·lectiva sobre preus dels honoraris

Competència sanciona nou col·legis d'advocats per fer una recomanació col·lectiva sobre preus dels honoraris

ACN Barcelona.-La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha sancionat amb 1.455.000 d'euros nou col·legis d'advocats per fer una recomanació col·lectiva de preus dels honoraris dels lletrats. L'expedient es va obrir per una denúncia de Bankia amb motiu de les costes dels plets massius que van presentar els accionistes reclamant la inversió realitzada en la sortida a borsa el 2011. No obstant això, durant la investigació es va posar de manifest que nou col·legis d'advocats havien elaborat, publicat i difós barems d'honoraris, que no estan autoritzats.

Els honoraris dels advocats s'han de fixar lliurement. No hi ha sistema aranzelari en els serveis prestats per advocats, fet que suposa que els seus honoraris no es fixen per llei o norma en atenció a diferents conceptes i quanties. A més, actualment els honoraris d'advocats tampoc estan sotmesos al sistema de tarifes mínimes. L'article 1 de la Llei de Defensa de la Competència prohibeix "tot acord, decisió o recomanació col·lectiva, o pràctica concertada o conscientment paral·lela que tingui per objecte, produeixi o pugui produir l'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competència en tot o en part del mercat nacional i, en particular, els que consisteixin en la fixació de manera directa o indirecta, de preus o d'altres condicions comercials o de servei".Així mateix, la Llei Òmnibus de 2009 prohibeix expressament als col·legis professionals establir recomanacions sobre honoraris "ni qualsevol altra orientació, recomanació, directriu, norma o regla sobre honoraris professionals". En conseqüència, la CNMC ha aprovat sancionar els col·legis de Barcelona, València, Sevilla, Biscaia, La Rioja, La Corunya, Santa Cruz de Tenerife, Albacete i Àvila. Les multes van des dels 625.000 euros del col·legi barceloní als 10.000 d'Àvila, passant pels 315.000 de València, 145.000 de Sevilla o 125.000 de Biscaia. La CNMC recorda que contra aquesta resolució no es pot recórrer per la via administrativa, però sí per la via judicial, a través d'un recurs contenciós-administratiu davant de l'Audiència Nacional espanyola en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació.