El CAC constata que la CCMA va complir les missions de servei públic

  • El CAC elabora un informe, relatiu al 2016, sobre el compliment per part de la CCMA de les 16 missions específiques que estableix la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya
  • Totes les forces parlamentàries tenen presència als informatius, debats i entrevistes, essent el PSC+PSOE la principal força política en temps de paraula
  • Els temes que van rebre més atenció van ser, per aquest ordre, la crònica política internacional, la cultura, les eleccions i les relacions entre Catalunya i l'estat espanyol
  • La presència de les dones ha augmentat respecte del 2015, per bé que encara és lluny de la plena igualtat

 

El Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), en sessió mantinguda el 21 de juny, ha aprovat un acord sobre el compliment per part de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) de les missions de servei públic que assigna la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya (LCA). L'informe, corresponent a les emissions del 2016, constata que el prestador públic incorpora de manera generalitzada l'observança de les missions de servei públic, amb l'aplicació de criteris de qualitat, pluralisme i diversitat.

El CAC ha elaborat l'informe d'acord amb l'article 29 de la llei esmentada, que determina que correspon al Parlament i al CAC, d'acord amb les seves atribucions, garantir que la CCMA compleix les missions de servei públic previstes a la llei. L'informe del CAC està estructurat en 16 epígrafs -que coincideixen amb les lletres de l'apartat 3 de l'article 26 de la LCA- i inclou una síntesi final. El Ple del CAC ha aprovat l'Acord amb cinc vots a favor i una abstenció.


Pluralisme informatiu. Pel que fa l'àmbit temàtic, el primer tema en temps de notícia durant el 2016 és la crònica política internacional (20,3% a TV3 i 18,4% a Catalunya Ràdio). El segon tema són els esdeveniments i manifestacions culturals (10,2% a TV3 i 11,3% a Catalunya Ràdio). El tercer tema són els processos electorals (el 9,6% a TV3 i 9,7% a Catalunya Ràdio). El quart tema són les relacions entre Catalunya i l'Estat espanyol (4,3% a TV3 i 5,7% a Catalunya Ràdio). A continuació apareixen la crisi econòmica mundial, els casos de presumpta corrupció, i l'activitat interna dels partits.

Pel que fa al pluralisme polític, totes les forces polítiques relacionades amb la representació parlamentària obtenen presència en els informatius de TV3 i de Catalunya Ràdio i en els debats i entrevistes de TVC i Catalunya Ràdio. El PSC+PSOE és la principal força política en temps de paraula en els teleinformatius de TV3 i en els informatius de Catalunya Ràdio, fet que es repeteix des del 2012.


La presència i representació de les dones. La presència de les dones en la programació informativa de TVC i de Catalunya Ràdio manté una tendència a l'alça en els darrers anys, tot i que encara no assoleixen percentatges paritaris. Així, el 2016, el 29,2% dels inserts als teleinformatius de TV3 i el 33% de les persones que són entrevistades o que participen en debats a TVC, són dones. A Catalunya Ràdio, el 26,8% dels inserts dels informatius són de dones.

Pel que fa a la ficció de producció pròpia, els mitjans de la CCMA van donar un protagonisme creixent als personatges femenins: en primer lloc, gairebé la meitat (46,8%) dels personatges principals i secundaris corresponen a dones, 4 punts més que el 2015.


La diversitat social. La programació dels mitjans de la CCMA va introduir continguts que reflecteixen la diversitat de la societat catalana i la presència de col·lectius específics i de diferents circumstàncies personals o socials, tant en la programació informativa com en espais divulgatius o en la ficció de producció pròpia. En concret, els mitjans de la CCMA van incloure espais d'emissió regular que tenen com a objectiu abordar la diversitat cultural a través de la promoció del respecte a les diverses manifestacions culturals presents a Catalunya.

A més, la presència de diferents manifestacions religioses en la societat catalana es va concretar en programes d'accés social de les confessions, retransmissions de cerimònies religioses i programes que van abordar de manera puntual festivitats de diverses religions.

La visibilització de la diversitat afectivosexual i de la transidentitat i la intersexualitat va ser objecte d'atenció en diversos programes de ràdio i televisió. Les persones grans van significar l'11,7% dels inserts d'actors socials en els teleinformatius de TV3 i el 14,4% de les intervencions en entrevistes i debats.


La llengua i la cultura. La llengua vehicular de les emissions de ràdio i de televisió dels mitjans de la CCMA va ser el català i l'aranès va mantenir la seva presència quantitativa respecte del 2015. Igualment, la llengua catalana va ser molt majoritària en la publicitat emesa (gairebé 9 de cada 10 comunicacions comercials).

Els continguts de cultura catalana i la música cantada en català van ser presents en els diversos mitjans de la CCMA tot i que van rebre més atenció als especialitzats (33, Catalunya Música i iCat.cat).


L'atenció a la infància i l'adolescència. En el conjunt de les emissions de TVC, i amb independència de la franja horària d'emissió, la gran majoria de la programació va ser per a tothom (el 75,6% a TV3; el 86% al 33; el 86,2% al Super3 i el 97,3% d'Esport3) i els espais qualificats amb les categories menys restrictives (els aptes fins als 12  anys) van significar més del 90% a tots els canals.

No obstant això, els llargmetratges emesos a TV3 durant les tardes del cap de setmana de TV3 van presentar qualificacions més elevades que en el conjunt de la programació (el 29,6% del temps són no recomanats per a menors de 13 anys o superior, 4 punts menys que els 2015) però menys restrictives que en el conjunt de llargmetratges emesos en dies laborables o festius i en qualsevol franja horària (quan van representar el 38,4%).


Mecanismes d'accessibilitat. TVC va introduir mecanismes per fer accessible la seva programació a persones amb discapacitat auditiva (subtitulació i llenguatge de signes) i discapacitat visual (audiodescripció). En termes generals, l'oferta de programes accessibles és similar a la del 2015, amb algunes variacions en relació amb programes concrets. Així durant la tardor del 2016 desapareix el bloc informatiu amb interpretació en llengua de signes emès en el marc d'Els Matins al temps que s'incorpora al Notícies 3/24 de les 9.30 h de dilluns a divendres. Respecte de l'emissió amb subtitulació, s'observa un increment del temps dels programes informatius d'actualitat de TV3 amb aquest sistema d'accessibilitat.


La indústria cultural. El paper de la Corporació com a impulsora de la indústria cultural catalana es va dur a terme per vies diverses. Els canals de televisió, com en anys anteriors, van incloure la participació de productores independents en la realització de la programació emesa. Les obres amb participació de productores externes van suposar, a TV3, el 38,8% del temps d'emissió de les obres amb origen a Catalunya, el 64,6% al 33 i el 26% al Super3.

Acord 61/2017 d'aprovació de l'Informe de control del compliment de les missions específiques de servei públic competència de la Generalitat de Catalunya. Any 2016