La CCMA defineix un nou procediment per a la contractació de projectes de continguts audiovisuals

Es tracta d'un nou model de col·laboració amb la indústria audiovisual que potencia la transparència tant en el procés de selecció com en el control dels costos.

El Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), a proposta del seu president, Brauli Duart, ha aprovat la "Norma reguladora del procediment de selecció i contractació de continguts audiovisuals per als mitjans de comunicació de la CCMA".

L'objectiu i finalitat de la Norma aprovada és donar la màxima transparència i garantia a un procediment que ha d'assegurar que la presentació, selecció, tramitació i contractació de projectes audiovisuals destinats a integrar-se en la graella de programació dels mitjans de la CCMA s'ajusta als principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació. També ha d'assegurar que la contractació recau sobre el projecte que dóna millor resposta a les necessitats de programació de la Corporació, en funció dels continguts i el cost de la proposta.

A la Norma s'estableix un nou sistema de transparència de costos i s'especifica que els contractes s'executaran subjectes a l'aplicació detallada del principi de justificació, mitjançant les auditories corresponents i la comptabilitat de la producció.

Aquesta iniciativa, a parer del president de la Corporació, reforça la funció de la CCMA com a motor de la indústria audiovisual del país, tot impulsant un model de col·laboració amb el sector audiovisual a través d'un sistema fonamentat en la transparència tant en el procés de selecció com en els costos.

ccma.cat/presentacio-projectes