Concurs de la Grossa d'"El matí"

Bases de participació del concurs de la Grossa (segona part)

Guanya un milió d'euros amb la Grossa i "El matí de Catalunya Ràdio"

 

Cinquena - Dret d'ús d'imatge i veu i dades de caràcter personal

 

El fet de participar en aquesta promoció comercial implica el consentiment per a l'ús del nom i cognoms, la difusió de la imatge i la reproducció de la veu dels guanyadors beneficiaris de la promoció, de manera que Loteria de Catalunya i la CCMA es reserven el dret d'ús sobre aquests conceptes amb finalitats exclusivament publicitàries i de promoció comercial de Loteria de Catalunya i de la CCMA, inclosos qualssevol drets de reproducció o distribució, sense cap limitació ni temporal ni geogràfica, i sense que els participants puguin reclamar cap indemnització econòmica ni per cap altra concepte per l'exercici dels esmentats drets de l'organització.

 

La CCMA, SA incorporarà el nom dels guanyadors en un fitxer de dades de la seva titularitat amb l'exclusiva finalitat de gestionar la present acció promocional i poder procedir al lliurament dels premis. Es garanteix el tractament de la informació d'acord amb la legislació vigent i l'exercici dels drets dels participants.  Més informació del tractament de dades per part de la CCMA, SA a: http://www.ccma.cat/avislegal/proteccio-de-dades/

 

Als efectes de participació en aquesta acció, les dades dels guanyadors es comunicaran a Loteria de Catalunya i seran incorporades al fitxer de participants en promocions del qual aquesta és responsable. La finalitat de la recollida de les dades és gestionar el lliurament dels premis i la seva inscripció com a participants en la present promoció comercial. Mitjançant la participació en aquesta promoció comercial els beneficiaris presten el seu consentiment per al tractament de les seves dades. Loteria de Catalunya en garanteix el tractament de manera confidencial i conforme a la legislació vigent en cada moment i les persones afectades podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit adreçat a l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, Gran Via de les Corts Catalanes, 639, de Barcelona (08010).

 

Els guanyadors, pel sol fet de la seva participació en aquesta promoció comercial, accepten expressament la comunicació de dades que es determina en el paràgraf anterior.

 

 

Sisena – Xarxa de comunicacions

 

Loteria de Catalunya i la CCMA resten exonerades de qualsevol responsabilitat derivada d'un funcionament anòmal de la xarxa de comunicacions (telefònica, de cable, internet, etc.) que impedeixi el normal desenvolupament de la promoció per causes alienes a la seva voluntat i, especialment, per actes externs de mala fe.

 

 

Setena – Acceptació de condicions

 

Totes les persones participants en aquesta promoció, pel sol fet de participar-hi, accepten les condicions que la regeixen i el criteri i la decisió que la CCMA i Loteria de Catalunya adopti sobre qualsevol qüestió que se'n derivi.

 

 

 

Vuitena – Altres estipulacions

 

Aquestes bases són accessibles a través de la pàgina web de Loteria de Catalunya www.loteriadecatalunya.cat i del web de Catalunya Ràdio.

 

Loteria de Catalunya i la CCMA es reserven el dret de modificar les condicions de la present promoció en qualsevol moment, i fins i tot d'anul·lar-la o deixar-la sense efecte, sempre que hi concorri causa justificada. En tot cas, Loteria de Catalunya i la CCMA es comprometen a comunicar a través de la pàgina web de Loteria de Catalunya www.loteriadecatalunya.cat i del web de Catalunya Ràdio, les bases modificades, o si escau, l'anul·lació de la promoció en el seu conjunt, de manera que tots els participants hi tinguin accés.

 

 

Elsa Artadi

Consellera delegada

 

Barcelona, 20 de novembre de 2015

Més informació a http://www.ccma.cat/avislegal/participacio/