Informació veraç, rigorosa i imparcial en uns mitjans plurals. Respecte a l'equilibri territorial i la diversitat del país. Protecció dels menors i les minories. Aquests són alguns dels principis que els mitjans de la CCMA han de complir.
Si observeu alguna pràctica incorrecta en algun d'aquests temes, contacteu amb el defensor. La vostra aportació ajuda a millorar el servei dels mitjans públics de la CCMA.

Vols rebre resposta a aquest missatge? No
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals informa que les dades de caràcter personal incloses en aquest formulari s'inclouran en un fitxer de dades i s'utilitzaran amb l'única finalitat de contestar la consulta, tramitar la queixa, gestionar el suggeriment o prendre nota de l'agraïment. Garantim que les dades no se cediran a tercers i que es tractaran per part de la CCMA amb la màxima confidencialitat observant en tot moment els preceptes que determina la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. En qualsevol moment, es podran exercir els drets d'accés, de rectificació, d'oposició o de cancel·lació enviant un correu electrònic a lopd-atencio@ccma.cat, o bé per correu ordinari a l'atenció del Servei d'Atenció a l'Audiència de Televisió de Catalunya, Carrer de la TV3, s/n, 08970 Sant Joan Despí / Grup d'Emissores Catalunya Ràdio, Av. Diagonal, 614, 08021, Barcelona.
També pots contactar amb el Defensor de l'Audiència trucant al 902 225 430 o a través de l'Apartat de Correus 57 de Sant Joan Despí 08970
 

© CCMA