La Paeria defensa que l'ús de l'antiga Audiència com a seu del Museu Morera compleix amb la finalitat d'utilitat pública

La Paeria defensa que l'ús de l'antiga Audiència com a seu del Museu Morera compleix amb la finalitat d'utilitat pública

La Paeria defensa que l'ús de l'antiga Audiència com a seu del Museu Morera compleix amb la finalitat d'utilitat pública

ACN Lleida.-L'equip de govern de l'Ajuntament de Lleida assegura que l'ús de l'edifici de l'antiga Audiència com a museu "compleix amb la finalitat d'utilitat pública prevista en la Llei de Patrimoni de les administracions públiques (LPAP) a què fa referència el conveni de cessió de l'antiga Audiència a la Paeria". L'Ajuntament de Lleida va rebre l'edifici cedit per part del Ministeri d'Economia i Hisenda amb la condició de que el destinés de forma permanent a dependències administratives municipals, d'acord amb el que preveuen els articles 145 i següents de la LPAP, que estableix en l'article 145 que "l'Administració de l'Estat pot cedir els seus béns per a la realització de finalitats d'utilitat pública". En aquest sentit, el PSC lamenta "l'intent d'ERC-Avancem de tergiversar el contingut del conveni de cessió de l'edifici per posar en dubte que s'hi pugui ubicar el Museu Morera".

Segons defensa l'equip de govern socialista, "la singularitat arquitectònica de l'edifici municipal situat al número 13 de la rambla Ferran de Lleida resulta adient per ubicar les obres artístiques del Museu d'Art Jaume Morera, i es compleix clarament amb la finalitat d'utilitat pública prevista en l'esmentat article 145 de la LPAP". El Museu d'Art Jaume Morera és de titularitat municipal, i "s'integra plenament en l'organització municipal" a través de la regidoria de les Polítiques a favor de la Creativitat, la Cultura, l'Educació i els Esports.El Decret 336\/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, determina que s'entén que "són afectes al servei públic els béns que, per la seva naturalesa o per les disposicions particulars d'organització, s'adeqüin essencialment al fi particular del servei, com ara els museus".Per tant, l'equip de govern de la Paeria considera que la destinació de l'edifici de l'antiga Audiència per a la nova seu del Morera "no contradiu la limitació de domini que té la finca com a càrrega registral, atès que el Museu d'Art Jaume Morera és de titularitat municipal, integrat plenament en l'organització municipal a través de la regidoria de les Polítiques a favor de la Creativitat, la Cultura, l'Educació i els Esports, i l'immoble municipal es destina a una finalitat i interès públic".Davant l'informe tècnic jurídic que estableix que l'antiga Audiència pot allotjar el Museu Morera, l'equip de govern lamenta que el grup municipal d'ERC-Avancem hagi tergiversat el contingut del conveni de cessió de l'edifici per posar en dubte la idoneïtat de l'equipament per acollir la seu definitiva del Morera".Aquest dimarts, el grup d'ERC-Avancem a la Paeria va assegurar que el conveni de cessió de l'edifici de l'antiga Audiència entre el govern espanyol i la Paeria "no permetria fer-hi un museu". Segons els republicans, el document administratiu de cessió de l'edifici, de l'any 2010, "deixa clar que el Ministeri d'Economia i Hisenda el va cedir exclusivament per a un ús administratiu i que no es pot canviar a un ús de pública concurrència". El grup municipal també va advertir que un incompliment del conveni "augmentaria els costos del nou espai museístic en concepte de deteriorament o fins i tot d'indemnització".