La gestió ambiental del litoral lloretenc està en el bon camí tot i que durant els darrers anys s'ha empobrit algun sector

Lloret de Mar (Selva).- La segona auditoria del medi litoral de Lloret de Mar apunta un bon futur pel que fa a la preservació dels espais. El biòleg i líder de l'auditoria, José Antoni Marí, ha explicat que la gestió del territori i la planificació urbanística dissenyats pel futur prenen molt en consideració el medi ambient. Tot i això, cal assenyalar que, si es prenen com a referència els resultats de l'auditoria de l'any 2000, hi ha alguns sectors que, fruit del desenvolupament urbanístic, com Fenals, han quedat empobrits.
La gestió ambiental del litoral lloretenc està en el bon camí tot i que durant els darrers anys s'ha empobrit algun sector

La gestió ambiental del litoral lloretenc està en el bon camí tot i que durant els darrers anys s'ha empobrit algun sector

Lloret de Mar (Selva).- La segona auditoria del medi litoral de Lloret de Mar apunta un bon futur pel que fa a la preservació dels espais. El biòleg i líder de l'auditoria, José Antoni Marí, ha explicat que la gestió del territori i la planificació urbanística dissenyats pel futur prenen molt en consideració el medi ambient. Tot i això, cal assenyalar que, si es prenen com a referència els resultats de l'auditoria de l'any 2000, hi ha alguns sectors que, fruit del desenvolupament urbanístic, com Fenals, han quedat empobrits.