La Generalitat vol un centre de l'Agència de Seguretat Marítima Europea amb seu a Catalunya

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Felip Puig, ha anunciat al Parlament que la Generalitat sol·licitarà la creació d'un centre regional de l'Agència de Seguretat Marítima Europea amb seu a Catalunya, i ha reiterat també la necessitat de traspassar totes les competències en matèria de gestió de ports a la Generalitat per garantir la protecció del litoral català. Segons el conseller Puig, aquest centre regional permetria millorar la col·laboració entre els estats mediterranis en matèria de seguretat marítima.
La Generalitat vol un centre de l'Agència de Seguretat Marítima Europea amb seu a Catalunya
Barcelona

La Generalitat vol un centre de l'Agència de Seguretat Marítima Europea amb seu a Catalunya

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Felip Puig, ha anunciat al Parlament que la Generalitat sol·licitarà la creació d'un centre regional de l'Agència de Seguretat Marítima Europea amb seu a Catalunya, i ha reiterat també la necessitat de traspassar totes les competències en matèria de gestió de ports a la Generalitat per garantir la protecció del litoral català. Segons el conseller Puig, aquest centre regional permetria millorar la col·laboració entre els estats mediterranis en matèria de seguretat marítima.
Actualitzat
En concret, Felip Puig ha comunicat que el govern català està en contacte amb diferents regions en vistes a establir convenis i línies de cooperació en matèria de seguretat marítima i lluita contra la contaminació, incloent de manera especial el control de l'abocament incontrolat d'hidrocarburs i altres matèries contaminants en aigües mediterrànies. Concretament, estan en contacte amb les Balears, el País Valencià, el Llenguadoc, Còrsega, Sardenya i el nord d'Itàlia. "Creiem que és el marc perquè es creï un centre regional de l'Agència de Seguretat Marítima Europea", ha dit. El conseller Puig ha volgut destacar que el govern català no només no defuig responsabilitats, que actualment encara no li corresponen, sinó que les assumeix i treballa des de fa temps per tenir-ne més i també més capacitat de resposta. En aquest sentit, Puig s'ha mostrat confiat que en la pròxima legislatura es podran aconseguir tots els traspassos en matèria de gestió, d'inspecció, vigilància i seguretat que, en definitiva, permetin a la Generalitat assumir la competència plena en la gestió del litoral català. En aquest punt, Puig ha fet saber a la cambra parlamentària que el govern de la Generalitat no renunciarà a la reclamació de totes les funcions executives que actualment s'exerceixen a través de les capitanies marítimes i, en els pròxims mesos, intensificarà el diàleg amb el govern central. Pel conseller Puig, aquestes modificacions s'haurien de fer o bé a través d'una llei orgànica o bé en el marc d'un nou Estatut d'Autonomia. Segons el conseller Felip Puig, la nova normativa haurà d'incloure totes les funcions i també tots els mitjans humans i materials existents i, per tant, la transferència efectiva de les capitanies marítimes a la Generalitat. En concret, el conseller Puig proposa que la Generalitat tingui competències per autoritzar l'entrada i sortida d'embarcacions en aigües i ports catalans; determinar per raons de seguretat marítima les zones de fondeig i maniobres en aigües i zones exteriors del ports catalans; determinar les condicions dels canals d'entrada i de sortida dels ports catalans; establir els criteris per a les maniobres de les embarcacions que contenen mercaderies perilloses, o condicions excepcionals en ports de Catalunya; supervisar la inspecció tècnica de les embarcacions amb mercaderies i les seves tripulacions; i, en definitiva, competències per exercitar totes les funcions referents a la navegació, seguretat marítima, salvament marítim i lluita contra la contaminació del mar en aigües i ports catalans. Respecte als ports de Barcelona i Tarragona, el conseller Felip Puig ha anunciat que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques està impulsant la revisió dels respectius plans de seguretat i d'autoprotecció dels ports per prevenir qualsevol tipus de contingència. "Més enllà de l'estricte marc competencial de la Generalitat, estem treballant per garantir la col·laboració activa de tota la comunitat portuària, amb les autoritats i administracions competents en matèria de seguretat marítima, per incrementar les inspeccions de les embarcacions que visiten els nostres ports", ha assegurat Felip Puig. El conseller Puig també ha anunciat que, paral·lelament a aquest pla, el Departament d'Obres Públiques i Política Territorial promourà una comissió permanent d'experts, formada per tècnics i científics coneixedors d'aquesta matèria en l'àmbit de Catalunya, i amb col·laboradors internacionals. Es preveu que aquest comitè permanent es constitueixi conjuntament amb l'aprovació del pla. Incorporarà experts, científics universitaris i dels sectors professionals universitaris.