La Generalitat aprova la creació d'un fons de 600 milions per rehabilitar 40 barris catalans

El govern de la Generalitat ha aprovat la Llei de Millora de Barris, Àrees Urbanes i Viles que requereixen una atenció especial. Això permetrà crear un fons per rehabilitar uns 40 barris de Catalunya. Aquesta és la primera llei aprovada per l'executiu de Pasqual Maragall. En total s'hi invertiran, en aquesta legislatura, uns 600 milions d'euros. Seran els ajuntaments els que presentaran els projectes.
La Generalitat aprova la creació d'un fons de 600 milions per rehabilitar 40 barris catalans
Generalitat de Catalunya

La Generalitat aprova la creació d'un fons de 600 milions per rehabilitar 40 barris catalans

El govern de la Generalitat ha aprovat la Llei de Millora de Barris, Àrees Urbanes i Viles que requereixen una atenció especial. Això permetrà crear un fons per rehabilitar uns 40 barris de Catalunya. Aquesta és la primera llei aprovada per l'executiu de Pasqual Maragall. En total s'hi invertiran, en aquesta legislatura, uns 600 milions d'euros. Seran els ajuntaments els que presentaran els projectes.
Actualitzat
La Llei de Millora de Barris, Àrees Urbanes i Viles, la primera llei de l'executiu tripartit, té com a objectiu rehabilitar un mínim de 40 barris de tot Catalunya en els pròxims 4 anys, i respon a un dels objectius del govern: la rehabilitació integral de barris per evitar-ne la degradació i per millorar les condicions dels ciutadans residents en aquestes àrees. El projecte de llei preveu la creació d'un fons que servirà per finançar projectes d'intervenció integral que tinguin com a objectiu la millora urbanística, social i econòmica de barris que requereixen especial atenció. Els projectes els hauran de presentar els respectius municipis i la contribució del fons al seu finançament s'establirà en cada cas i representarà un mínim del 50% i un màxim del 75% del seu pressupost global. La dotació del fons s'establirà cada any en el pressupost de la Generalitat i estarà adscrita al Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Podran rebre finançament del fons aquells municipis en els quals s'ubiquin barris o àrees urbanes que es trobin en una situació de processos d'involució urbanística, problemàtiques demogràfiques, econòmiques o socials.