El govern de Barcelona modifica l'ordenança de serveis funeraris per generar competència i així rebaixar preus

El govern de Barcelona modifica l'ordenança de serveis funeraris per generar competència i així rebaixar preus

El govern de Barcelona modifica l'ordenança de serveis funeraris per generar competència i així rebaixar preus

ACN Barcelona.-El govern de Barcelona ha iniciat la tramitació per modificar l'ordenança municipal de serveis funeraris amb l'objectiu de generar competència i així rebaixar preus. També s'han introduït canvis en la de cementiris. La nova regulació facilita l'entrada al mercat de nous operadors, ja que s'elimina l'obligatorietat que fins ara tenien les empreses de disposar de tanatori propi amb un número determinat de sales de vetlla, dependències d'atenció al públic, local per a vehicles i magatzem. En un comunicat, l'Ajuntament remarca que l'objectiu és "eliminar l'oligopoli de facto que existeix actualment, fet que beneficiarà les persones usuàries i mantindrà la qualitat del servei". Aquesta modificació s'haurà d'aprovar en sessió plenària. En paral·lel, el consistori també està treballant en la creació d'una funerària municipal.

Així, amb aquest canvi d'ordenances s'eliminen els requisits actuals, que l'Ajuntament considera "desproporcionats", de forma que es podran disgregar els diversos serveis que conformen la prestació funerària i es possibilitarà així l'accés al negoci d'aquells operadors que no disposen d'un tanatori amb totes les instal·lacions.Les modificacions del text també enforteixen la universalitat i l'accés al servei per part de la ciutadania amb escassetat de recursos, per mitjà de serveis subvencionats i de beneficència. Entre els canvis que es proposen, s'inclou el concepte de seguretat jurídica, requerint un informe de Serveis Socials que acrediti que no disposen de mitjans propis per fer-se càrrec de la despesa del servei. També s'estableix que les empreses funeràries estan obligades a informar de l'existència de les prestacions gratuïtes i bonificades, i de les condicions per poder-se'n beneficiar.La modificació de l'Ordenança reforça el dret a la informació, la transparència i la llibertat d'elecció, així com el deure d'informació per part de les empreses funeràries, tant en les prestacions com en els preus. Aquest dret s'estendrà també quan els usuaris tinguin contractada una assegurança. Les empreses hauran d'informar sobre prestacions i preusS'obligarà totes les empreses a comunicar a l'Ajuntament la informació actualitzada sobre les prestacions i els preus, la qual podrà ser consultada per qualsevol persona interessada. Una altra de les novetats és la promoció d'un catàleg de bones pràctiques en la prestació dels serveis funeraris a la que es podran adherir, de forma voluntària, les empreses prestadores.Per tal de garantir els drets de les persones usuàries, especialment el dret a la informació, les empreses funeràries hauran de disposar d'un catàleg informatiu amb tots els serveis i preus; un model de contracte amb les clàusules generals i específiques aplicables per a cada tipus de servei; un pressupost per escrit on es desglossin els diferents preus i s'assenyali el preu final que no pot resultar superior al que es desprèn del catàleg de serveis; una memòria descriptiva del personal, les instal·lacions i el material del qual disposa; un registre dels serveis prestats, i un llibre de reclamacions i altres de suggeriments que pot ser de caire electrònic.En paral·lel, l'Ajuntament treballa en l'impuls d'una empresa funerària municipal. Preveu que les tarifes se situïn entre 2.400 i 4.700 euros, quan la mitjana del servei a la ciutat actualment és de 6.200. Segons els estudis realitzats, la intenció és ubicar el tanatori públic al cementiri de Montjuïc, amb sis sales obertes, dues de les quals disponibles per al lloguer de tercers.La idea és que la nova empresa pública estigui operativa l'any 2019, però l'Ajuntament treballa per avançar-ho i poder-ho fer ja durant el 2018. Canvis en l'ordenança de cementirisTambé s'ha modificat l'Ordenança de Cementiris per garantir millor el dret de les persones i col·lectius que poden ser beneficiaris dels serveis de cementiris i cremació i adaptar el text a les noves realitats de la societatL'Ordenança admetrà l'existència i el paper de noves realitats socials introduint al text conceptes de família tals com el d'unió estable de parella o reconeixent la possibilitat que la declaració responsable necessària per a la cremació del difunt la pugui signar una persona propera. Un altre dels factors que es reforcen és la transparència en la gestió dels cementiris i que la seva informació sigui de fàcil accés per a tots els ciutadans. S'integraran els principis de transparència i el dret a la informació de les persones usuàries, així com un reforç dels drets religiosos enfortint la regulació que garantia el dret a l'enterrament dels membres de les diverses comunitats religioses.S'incorporarà la possibilitat que tota la tramitació relacionada amb la titularitat de sepultures i la resta de tràmits funeraris es realitzin de forma electrònica. A més, alguns tràmits seran publicitats al web.També es consolidarà el respecte pel medi ambient, pels drets de les persones usuàries i la difusió i conservació del patrimoni cultural, com a principis rectors de la gestió de cementiris i crematoris, d'acord amb la gestió que ja se n'ha vingut fent els últims anys.